หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายณรงค์ พุทธิษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาดินพัฒนา
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาดินพัฒนา
นมัสการหลวงพ่อโชคดี
วัดเขาดินเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา
1
2
3
 
 

อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา  

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
  
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 036-275-926
 
  คุณคิดว่าอบต.เขาดินพัฒนา ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2557
 
สนามกีฬาตำบลเขาดินพัฒนา เพื่อให้บริการประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 7 แห่ง [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
 
ทต.หนองโดน ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้้อจัดจ้าง ราคากลางแล [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองโดน การเปิดเผยข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณร [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง โครงการครอบครัวอุ่นรัก ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหินกอง [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( เครื่องคอมพิวเตอร์)วช้ในการงานก [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดวื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โด [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง โครงการพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นายาว ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บริเวณสายคันคลองซอย 4 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธี [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ชะอม ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะเหรี่ยงคอม้า [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจัางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ก่อสร้างแท้งค์น้ำบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขนส่งแจ้งการให้บริการรับชำระภาษีประจำปี สำหรับรถตามก [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 84 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 63 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 664 
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]

น้ำดื่มเคียงดอย  
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 4815  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 464  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1638  ตอบ 0  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-275-926 โทรสาร : 036-275-927
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม 3,035,555 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10